عملکرد سازمان تاکسیرانی را در سال 1398 چگونه ارزیابی می کنید؟
% آرا
50% 1
a. عالی
0% 0
b. خیلی خوب
0% 0
c. خوب
0% 0
d. ضعیف
50% 1
e. خیلی ضعیف

کل آرا: 2