تاریخچه

در اجرای لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و نیز در اجرای آیین نامه اجرایی قانون الحاق، یک تبصره به ماده واحد قانون مصوب 20 مرداد 1372 مجلس شورای اسلامی و به منظور حسن اداره امور تاکسیرانی شهر قزوین و مراقبت و بهره برداری صحیح از تاکسی­های حمل مسافر و عندالزوم افزایش تعداد تاکسی­ ها به منظور توسعه  ناوگان حمل و نقل مسافر به ترتیبی که از هر جهت مناسب با احتیاجات و تامین نیازمندی ­های عمومی شهر در آینده باشد­، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر قزوین در شهریور ماه سال 1376 تشکیل شد­. این سازمان وابسته به شهرداری قزوین است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که مطابق با مفاد اساسنامه و آیین نامه­ های مصوب طبق اصول " بازرگانی " اداره می ­شود­.