اهداف و وظایف سازمان

در اجراي لايحه ي قانوني راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران و قانون الحاق يک تبصره به ماده واحد ه قانون مذکور مصوب 20 مردادماه 1372 مجلس شوراي اسلامي و هم چنين در اجراي آيين نامه ي اجرايي قانون مرقوم، به منظور حسن اداره ي امور تاکسيراني شهر قزوين و مراقبت و بهره برداري صحيح از تاکسيهاي حمل مسافر و عنداللزوم افزايش تعداد تاکسي ها جهت توسعه ي ناوگان حمل و نقل مسافر به ترتيبي که از هر جهت متناسب با احتياجات و تامين نيازمنديهاي عمومي شهر در آينده باشد ،سازماني به نام سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين در شهريور ماه سال 1376 تشکيل گرديد.
براساس ماده 3 اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني موضوع و اهداف سازمان عبارتند از : تصدي و اجراي کليه طرحهاي مطالعاتي، اجرايي و عمراني مربوط به تاکسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاکسيراني ، تصميم گيري و تعيين تکليف نسبت به کليه ي اموري که به هر نحو به تاکسيراني ارتباط پيدا مي کند، تدوين و تصويب آيين نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز، اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاکسيرانان و تاکسيداران، نظارت بر امور رفاهي ، درماني، تاميني، فرهنگي ، بازرگاني، خيريه و ورزشي کارکنان سازمان و کارگزاران تاکسيراني اعم از تاکسيدار و تاکسيران، برنامه ريزي در امور اجرايي ، کنترل ، بازرسي ، امور انضباطي، تشويقي و خدماتي.