آدرس سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين:
 قزوين: خيابان شهيد انصاري چهارراه شهيد انصاري طبقه فوقاني پاركينگ عمومي


تلفن:      02833848

 

فاكس:  02833571818     

 

سامانه پيام كوتاه اجتماعي و فرهنگي مردمي:   30008464

 

پست الکترونیک:   taxirani@qazvin.ir