(آگهي فراخوان عمومی)

 

        سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکتهای فعال در خصوص پیاده سازی و پشتیباني سامانه جامع خدمات حمل و نقل مسافر درون شهری و انجام کلیه امور دفتری رانندگان تحت نظارت خود به صورت تراکنشي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت و فعال در این زمینه دعوت می گردد ضمن مطالعه شرح خدمات و مشخصات فنی مورد درخواست سازمان، در سایت سازمان تاکسیرانی قزوین به آدرس www.taxirani.qazvin.ir ،طرح ها و پیشنهادات خود را با در نظر گرفتن شرایط مذکور، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ این فراخوان، جهت بررسی به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین ارسال فرمایند. بدیهی است مذاکرات حضوری با پیشنهادات منتخب تا حصول توافق صورت خواهد گرفت.


آدرس : قزوین خیابان شهید انصاری جنب پل و پارکینگ شهید انصاری

 سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین

 تلفن 33848 - 028 داخلی 109

دريافت اسناد