«آگهي فراخوان عمومي»

 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد در نظر دارد نسبت به تعیین مراکز مجاز معامله خودروهای تاکسي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای حمل و نقل درون شهری دارای مجوز از سازمان تاکسیرانی قزوین دعوت می گردد ضمن مطالعه شرح خدمات مورد درخواست سازمان، در سایت سازمان تاکسیرانی قزوین به آدرس ir.qazvin.taxirani.www ، پیشنهادات خود را با در نظر گرفتن شرایط مذکور، حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ این فراخوان، جهت بررسی به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین ارسال نمایند . آدرس : قزوین – خیابان شهید انصاری – جنب پل و پارکینگ شهید انصاری – سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهردار ی قزوین – تلفن 028-33848 داخلی 1

دريافت اسناد