کمک هزینه فوت

پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به عنوان کمک هزینه کفن و دفن به طور بلاعوض

به منظور حمایت از تاکسیرانان محترم، مبلغ یک میلیون تومان به عنوان کمک هزینه کفن و دفن به طور بلاعوض توسط سازمان تاکسیرانی به خانواده های تاکسیرانان متوفی پرداخت می شود.

از جمله حمایت های سازمان تاکسیرانی نسبت به تاکسیرانان محترم، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به خانواده تاکسیرانان متوفی است و هدف از پرداخت این کمک هزینه، جبران بخشی از هزینه هایی است که بازماندگان متوفی متقبل می شوند.

کمک هزینه فوت به خانواده های تاکسیرانان متوفی که پیش از این مبلغ پانصد هزار تومان بود، براساس مصوبه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی به یک میلیون تومان افزایش یافته است و خانواده های این عزیزان می توانند با ارائه مدارک ذیل به امور اداری سازمان تاکسیرانی، این مبلغ را دریافت نمایند:

.

1- درخواست کتبی از طرف خانوادۀ تاکسیران فوت شده.

2- گواهی فوت تاکسیران متوفی.

3- گواهی انحصار وراثت.

4- فتوکپی مجوز فعالیت تاکسیران متوفی.

5-کپی شناسنامه تاکسیران متوفی (تمام صفحات)

6- کپی شناسنامه اعضای خانواده (افراد تحت تکفل تاکسیران متوفی)

7- معرفی یک نفر نماینده به سازمان تاکسیرانی برای پیگیری (ترجیحاً همسر تاکسیران متوفی)

  •