اهداف و وظايف سازمان
در اجراي لايحه ي قانوني راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران و قانون الحاق يک تبصره به ماده واحد ه قانون مذکور مصوب 20 مردادماه 1372 مجلس شوراي اسلامي و هم چنين در اجراي آيين نامه ي اجرايي قانون مرقوم، به منظور حسن اداره ي امور تاکسيراني شهر قزوين و مراقبت و بهره برداري صحيح از تاکسيهاي حمل مسافر و عنداللزوم افزايش تعداد تاکسي ها جهت توسعه ي ناوگان حمل و نقل مسافر به ترتيبي که از هر جهت متناسب با احتياجات و تامين نيازمنديهاي عمومي شهر در آينده باشد ،سازماني به نام سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين در شهريور ماه سال 1376 تشکيل گرديد.
اين سازمان وابسته به شهرداري قزوين است که داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است که مطابق با مفاد مواد اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب طبق اصول بازرگاني اداره مي شود .
براساس ماده 3 اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني موضوع و اهداف سازمان عبارتند از : تصدي و اجراي کليه طرحهاي مطالعاتي، اجرايي و عمراني مربوط به تاکسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاکسيراني ، تصميم گيري و تعيين تکليف نسبت به کليه ي اموري که به هر نحو به تاکسيراني ارتباط پيدا مي کند، تدوين و تصويب آيين نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز، اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاکسيرانان و تاکسيداران، نظارت بر امور رفاهي ، درماني، تاميني، فرهنگي ، بازرگاني، خيريه و ورزشي کارکنان سازمان و کارگزاران تاکسيراني اعم از تاکسيدار و تاکسيران، برنامه ريزي در امور اجرايي ، کنترل ، بازرسي ، امور انضباطي، تشويقي و خدماتي
ماده 4 اساسنامه سازمان وظايف سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني قزوين را اصلاح و ايجاد سيستم تاکسيراني متناسب با بافت شهر قزوين، جمعيت و وضعيت ترافيکي آن، استفاده از امکانات در اختيار در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون ، بکارگيري و استفاده از امکانات قانوني به منظور تامين رفاه و آسايش مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاکسيراني متناسب و هماهنگ با ساير و سايل حمل و نقل عمومي درون شهري، توسعه و تکميل سيستم تاکسيراني ، برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب و پيش بيني لازم به منظور تامين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاکسي براي سرويس هاي عمومي و ويژه، بالا بردن سطح دانش و کارآيي پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسي در امور تاکسيراني و بخصوص در برخورد با مسافرين و جلوگيري از تلخفات آنان، استفاده و بکارگيري امکانات در جهت تامين درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهاي قانوني و انجام کارشناسي و مشاوره ، اتخاذ روشهاي مناسب جهت نظم بخشيدن به سيستم تاکسيراني و جلب همکاري ساير ارگانها، نهادها و وزارتخانه ها در جهت تامين و تجهيز سيستم تاکسيراني ، بررسي و محاسبه ميزان کرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شورا و مراجع ذي ربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم ، رنگ ، تعداد ، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاکسي و آرم و ظرفيت مجاز کليه تاکسي ها با رعايت کامل مقررات، مطالعه لازم براي تهيه نقشه شبکه مسيرهاي تاکسيراني درون شهري با استفاده از مطالعات مربوط به مبدا – مقصد سفرهاي شهري ،نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاص که به نمايندگي شهرداري به صورت حقيقي و يا حقوقي متقبل ارائه ي سرويس در مسيرهاي عمومي و يا مشخص شده، گرديده اند، صدور و لغو تمديد پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاکسي ،تمديد اعتبار پروانه تاکسيراني ،صدور موافقت نامه اصولي و پروانه بهره برداري جهت اشخاص حقيقي و حقوقي، بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاکسيراني و تعداد تاکسيهاي موجود تهيه آمار کليه تاکسي ها و وسايل نقليه که تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومي مسافر در شهر اشتغال دارند ، اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات و استخدام افراد مورد نياز با رعايت مقررات مالي و استخدامي و صرفه و صلاح سازمان و مفاد اساسنامه درج کرده است .مدت سازمان از تاريخ تشکيل نامحدود است و مرکز اصلي سازمان شهر قزوين مي باشد.
ارکان سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني قزوين متشکل از شوراي سازمان، هيات مديره مدير، عامل و حسابرس "بازرس" است.
شوراي سازمان مرکب از 5 نفر فرماندار به عنوان رييس شورا، شهردار به عنوان نايب رييس معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري رييس پليس راهنمايي و رانندگي و يک نفر کارشناس با تجربه در امور شهر و شهرداري و حمل و نقل عمومي مسافر به پيشنهاد شهردار و تاييد استاندار است و اعضاي هيات مديره مرکب از سه نفر عضو اصلي و يک نفر عضو علي البدل است . رياست هيات مديره بر عهده معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري است. دو نفر ديگر اعضاي هيات مديره کارشناسان خبره و آگاه به مسائل از بين افرادي که علاوه بر داشتن مدارک علمي و تخصصي مربوطه داراي تجربيات کافي در مسائل حمل و نقل مسافر شهري و امور مالي مي باشند، با معرفي رييس شورا براي مدت چهار سال توسط شوراي سازمان انتخاب خواهند شد که تمديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي بلامانع است.