بناي کاروانسراي رضوي متعلق به عصر سلطنت و  شاه طهماسب(983- 930ه. ق ) صفوي است اين سرا به صورت دو ايواني ساخته شده و مجموعه حجره ها در دو طبقه گرداگرد حياط مستطيل شکل آن را فرا گرفته اند سراي رضوي در گذشته به صورت کاروانسرا بود و از آن به عنوان بار انداز کاروانيان و از شتر خان آن براي چهار پايان آنها استفاده مي شد.