اين کاروانسرا در شمال غرب روستاي هجيب شهرستان بويين زهرا واقع و ورودي آن در ضلع جنوبي است طرح کلي کاروانسرا مربع شکل است و در تقاطع چهار ضلع خارجي آن برج هاي مدور به صورت نيم ستون ديده مي شود داخل طاق نماهاي ورودي با قوس جناغي پوشش شده  و رسمي بندي با آجر کاري رنگي (اخرايي) دارد.