اين سراي دوره ي قاجاري داراي حياطي بزرگ است و حجره ها و اتاق ها گرداگرد حياط آن در دو طبقه ساخته شده اند ورودي کاروانسرا در سمت غربي آن قرار دارد و با طاق هاي زيبايي که در بناي آن به کار رفته است به صورت يک تيمچه سر پوشيده به نظر مي رسد.

اين سرا از جانب شمال به بازار چه وزير متصل است طاق هاي حجره ها و طاق نماي ايوان آن داراي قوس جناغي و کاشيکاري در زمينه آجري است.