گرمابه قجر از بناهاي دوره صفوي است، که در حال حاضر به موزه مردم شناسي تبديل شده است. ورودي گرمابه با چند پله به هشتي ساده و سپس با يک گردش به سربينه مي رسد. سربينه بزرگ گرمابه نقشه هشت ضلعي دارد و هر ضلع آن داراي شاه نشين و طاق نما است. حوض بسيار زيبايي نيز در وسط سربينه قرار دارد. مابين سربينه و گرمخانه فضايي وجود دارد، گرمخانه داراي يک فضاي مرکزي محدود و تعدادي فضاي جانبي است. تزيينات گرمابه شامل کاشيکاري و طاق هاي رسمي بندي شده است.