گرمابه حاج محمد رحيم معروف به گرمابه صفا در سال 1259 ھ . قتوسط  حاجي عبدالله تبريزي براي خاندان اميني بنا شد اين گرمابه داراي دو بخش مجزاي زنانه و مردانه است که ورودي بخش آقايان به خيابان مولوي باز مي شد و در اثر احداث راه سر در آن تخريب و کور شده است ورودي بخش زنانه به کوچه باز مي شود هر دو قسمت داراي سربينه و گرمخانه است ولي اين فضاها در قسمت مردانه داراي وسعت بيشتر و معماري پيچيده تر و زيباتر است. بخش مردانه همچنين داراي چهار حوض ( چال حوض ) نيز است. تقريبا فضاهاي اين گرمابه با انواع مختلف رسمي بندي تزيين شده است.