بناي اوليه مسجد و مدرسه شيخ الاسلام مربوط به يکي از امراي ترکمانيه به نام "آقاسي" است و حاج ميرزا مسعود شيخ الاسلام در سال???? ه.ق آن را تجديد بنا کرد. سر در مدرسه ساده و با رسمي بندي بيست و چهار است. حياط اصلي مدرسه به شکل هشت ضلعي است و بيش از سي حجره در يک طبقه دور تا دور آن را فرا گرفته است. در ضلع  شرقي مقابل ايوان ورودي ايوان ديگري ديده مي شود که دو ستون در جلو دارد و پشت آن فضاي گنبد داري است. مسجد شيخ الاسلام به صورت شبستاني با ستون هاي سنگي ساخته شده و داراي محراب کاشيکاري شده است. پوشش مسجد طاق و تويزه آجري است