نخستين مدرسه قزوين باشيوه آموزشي جديد است که دردوره قاجار،باهمت سالار اکرم ومرحوم شهيد قاضي ارداقي(از آزاديخواهان صدر مشروطه) درکنار سردر عالي قاپو تاسيس شده است.