قله سيالان ازقلل مرتفع البرز غربي است و برروي خط الراس اصلي آن حد فاصل دو دره الموت در جنوب و دوهزار ازسمت شمال قرار دارد. بررسي توپوگرافي قله سيالان ازسمت غرب توسط گردنه مرتفعي به قله 3950 متري «کنديگان» و سپس قلل «گي جکين» و«خشچال» متصل مي شود. ازسمت شرق نيز درابتدا به قله «سياه» که 3650 متر وقلل «سلمبار» وگردنه مشهور آن مي رسد. اگرچه يکي از راه هاي مهم براي دست يابي به قله مسير ده هنيز درعمق دره جنوبي سيالان مي باشد اما راه گازرخان به خشکه چال مي تواند از ديدني هاي زيادي در طول مسير برخوردارمان کند.