دره شرقي- غربي وبزرگ الموت در حد فاصل دو رشته کوه شاه البرز درجنوب وسيالان درشمال ودره اي عميق و ناهموار با رودخانه خروشان وآبادي هاي دور ونزديک مي باشد. کوه هاي سيالان وخشچال وسرخه کوه هير همچون سدي مرتفع مانع رسيدن ابرهاي باران زاي شمال کشور به داخل دره الموت مي شوند. بدين لحاظ کوهنوردان هنگامي که از الموت راهي سه هزار هستند پس ازعبور ازناحيه اي کوهستاني به يکباره در وراي قلل سيالان به جنگلي سرسبز و باطراوت مي رسند.