دردامنه يکي ازکوههاي نزديک روستاي آکوجان بنام« بزادشت» از ناحيه رشکين پره، غاري قرار دارد که حاجت خانه خوانده مي شود.مردم محل شبهاي جمعه به اين غار مي روند و به عبادت مي پردازند. سنگهاي بدنه داخل غار تمامي صيقلي شده و برروي آنها نقوشي کنده کاري شده است. اين غار در فاصله 79 کيلومتري ازشهرقزوين دربخش رودبارشهرستان واقع شده است.