در مسير جاده قزوين به سمت بوئين زهرا پلي قرار دارد که در دوره شاه عباس ساخته شده است و فاصله آن تا قزوين 37 کيلومتر است. اين پل داراي سه دهانه است که دو تاي آنها بزرگتر و داراي عرضي در حدود 5/7 متر است. دهانه هاي سه گانه داراي قوس هاي تيزه دار مي باشند. کمترين عرض پايه ها که ميان دو قوش واقع شده اند، چهار متر است. برجسته ترين قسمت پل ميان دو قوس بزرگ قرار دارد. قسمتهاي پائين و پايه پل با سنگ و ملاط آهک، و قسمتهاي بالاي آن با آجر ساخته شده است.عرض پل در حدود 70/4 متر و طول آن نزديک به 52 متر است.