مسجد سنجيده در محله راه ري قرار دارد و از آثار دوره سلجوقي به شمار مي رود. اين مسجد در حال حاضر فقط داراي فضاي گنبد خانه اي به شکل مربع است. مسجد سنجيده در دو ضلع مشرف به گذر بوده و در هر ضلع داراي سه راه ارتباطي است. اين مسجد داراي گنبدي به سبک سلجوقي، مناره کوتاه و تزيينات مقرنس در زير گنبد است.

اين مسجد داراي سردابه‌ ايست که شباهت‌هاي بسيار زيادي به معابد مهري ايران باستان دارد.