زمينه‌هاي پويايي، توليد ثروت و اشتغال‌زايي در شهر قزوين ايجاد شده است

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: شهر قزوين موفق شد با برگزاري مجمع جهاني شهرهاي اسلامي که مقرش در ايران و شهر قزوين است و مجمع جهاني جاده ابريشم زمينه‌هاي پويايي، توليد ثروت و اشتغال زايي را فراهم کند.

۱۳۹۶/۰۳/۳۰