عمليات اجرايي پروژه توسعه پايانه مسافربري آزادگان قزوين در حال اجراست

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني پروژه توسعه پايانه مسافربري آزادگان قزوين به پايان رسيده و اکنون اين پايانه در حال تجهيز شدن به تاسيسات و خدمات است.

۱۳۹۶/۰۴/۱۴