کليساي کانتور که به نام " برج ناقوس " نيز معروف است در زمان جنگ جهاني دوم توسط روسها ساخته شده است. از نظر ابعاد کليساي کوچکي است که داراي يک پلان چهار ضلعي بوده و داراي دو گنبد يکي بزرگ در مرکز نمازخانه و ديگري کوچکتر در بالاي محراب ميباشد. مصالح بکار رفته آجر و ملاط ميباشد که آجرها با هنرمندي بسيار چيده شده و در نتيجه بنايي بسيار زيبا بدست آمده است. کليساي کانتور داراي يک در ورودي است که بر روي ديوارهاي دو سمت آن صليبهاي روسي نقش بسته است.

در بالاي ورودي ناقوسخانه اي سه طبقه قرار داده شده است که به يک گنبد کوجک منتهي ميگردد. جهت حفاظت از درب چوبي ورودي و نقوش ديوارهاي مجاور آن اقدام به ساخت يک سقف شيرواني با حايل ستونهاي چوبي در جلوي ورودي کليسا شده است . در چهار گوشه ديوارهاي خارجي بنا ستون نماهاي بزرگي قرار داده شده است که به زيبايي آن افزوده است. دوگوشه طبقه اول برج ناقوس همچون نمازخانه داراي ستون نماهاي بزرگي است ولي در طبقه دوم برچ چهار ستون در چهار گوشه آن با فاصله اي از ديوارها قرار داده شده است. به غير از تورگيرهاي نمازخانه برج ناقوس نيز داراي نورگيرهايي ميباشد. حياط کليسا داراي آجرفرش است که در محوطه آن سنگ قبرهايي به چشم ميخورد که يکي آز آنها متعلق به يک خلبان روسي است.

اين کليسا معروف به «برج ناقوس» در جنگ جهاني دوم در زمان اشغال ايران به دست روس‌ها در شهرستان قزوين ساخته شد.اين کليساي کوچک مانند ساير کليساها داراي طرحي چليپايي است و محراب آن رو به خاور است. ورودي کليسا درضلع باختري آن قرار دارد و شامل فضاي ورودي با سقف شيب‌دار و درب ورودي است. پس از ورودي، پيش فضاي هال قرار دارد که بالاي آن برج ناقوس کليسا با ارتفاع حدود يازده متر به چشم مي‌خورد. هال شامل نمازخانه و محراب است و در دو طرف آن، دو فضاي مستطيل شکل قرار دارد. فضاي محراب به شکل نيم دايره است و بر فراز آن گنبدي قرار گرفته است. فضاي نمازخانه داراي گنبد و فضاهاي جانبي آن داراي پوشش تخت است. در نماي خارجي اين کليسا، ستون‌هاي تزييني ديده مي‌شود

.