اين بنا دو طبقه قدمتي بيش از صد سال دارد. داراي يک حياط مرکزي، زيرزمين و اطاقهايي درجهت شمالي، شرقي و غربي است. تزيينات آن شامل: آجرکاري، گچ بري، ارسي‌هاي ساده، قاب بندي و همچنين ستون‌هاي کلنگي است و گچبري‌هاي آن درقالب نقوش اسليمي، گياهي وهندسي مي باشد.