دوشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

پيمانکاران مورد تاييد سازمان تاکسيراني قزوين به مدارس معرفي شده‌اند

پيمانکاران مورد تاييد سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به مدارس معرفي شده اند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: پيمانکاران مورد تاييد اين سازمان به مدارس شهر قزوين معرفي شده اند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به اهميت سرويس دهي به دانش آموزان در ايام سال تحصيلي در قالب سرويس مدارس از چندماه قبل از آغاز سال تحصيلي اقدامات اوليه موردنياز براي شناسايي و تاييد پيمانکاران توسط سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين انجام شد.

وي اضافه کرد: در اين راستا پيمانکاران موردتاييد سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به مديران مدارس معرفي شدند تا والدين دانش آموزان با آسودگي خاطر بيشتري نسبت به انعقاد قرارداد با رانندگان سرويس مدارس اقدام کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: اين اقدام سازمان به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر مديران مدارس با پيمانکاران سرويس مدارس انجام شده است.

کاشي پزها با اشاره به تعهدات و وظايف پيمانکاران سرويس مدارس تصريح کرد: شناسايي و معرفي رانندگان ومراقبين دانش آموزي، رعايت نظافت، بهداشت واصول ايمني در خودروها، تهيه ليست دانش آموزان ومسير دقيق رفت وبرگشت آنان از جمله وظايف وتعهدات پيمانکاران سرويس مدارس است.

وي خاطرنشان کرد: در جريان قراردادن کارگروه حمل و نقل قبل از هرگونه جابجايي وتغيير رانندگان سرويس مدارس، تهيه ليست غائبين استفاده کننده از خودروهاي معرفي شده، جايگزيني وسايل نقليه مناسب و پرداخت کرايه در صورت نقص فني و نظارت بر بيمه کردن خودروها ومعاينات فني از ديگر وظايف و تعهدات پيمانکاران سرويس مدارس است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط