دوشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

مسئول واحد بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

افزايش تعداد واحدهاي گشت بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به 5واحد

تعداد واحدهاي گشت بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به 5واحد افزايش يافت.

مسئول واحد بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تعداد واحدهاي گشت بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به 5واحد افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مجيد اسلامي افزود: يکي از اقدامات سازمان تاکسيراني که به صورت مستمر و روزانه انجام مي شود، بازرسي از عملکرد تاکسيرانان است.

وي اضافه کرد: در اين راستا و به منظور تقويت بازرسي ها در سال جاري يک واحد گشت به تعداد واحدهاي گشت فعال در سطح شهر قزوين اضافه شده است.

مسئول واحد بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: با اضافه شدن يک واحد گشت اکنون تعداد واحدهاي گشت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به 5واحد افزايش يافته است.

اسلامي تصريح کرد: با افزايش تعداد واحدهاي گشت قطع يقين روند نظارت بر عملکرد تاکسيرانان بهتر انجام مي شود.

وي خاطرنشان کرد: اين واحدهاي گشت به صورت وزانه در ساعات مختلف از مسيرهاي تردد خودروهاي تاکسي در سطح قزوين و ايستگاه هاي تاکسي بازديد ميداني به عمل آورده و بر نحوه عملکرد تاکسييرانان نظارت مي کنند.

مسئول واحد بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اميدواريم فعاليت واحدهاي گشت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين که به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام مي شود توانسته باشد رضايت شهروندان قزويني را جلب کند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط