چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

حضور تاکسيراني قزوين در مجمع اتحاديه تاکسيراني هاي کشور

مديرعامل تاکسيراني شهرداري قزوين در 26اُمين مجمع عمومي اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور حضور پيدا کرد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: مديرعامل تاکسيراني شهرداري قزوين در 26اُمين مجمع عمومي اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور حضور پيدا کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: 69سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني و 20واحد تاکسيراني سطح کشور تحت نظارت اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور قرار دارد.

وي ادامه داد: يکي از اقدامات اين اتحاديه برگزاري مجمع‌هاي عمومي باحضور مديران عامل سازمان‌هاي تاکسيراني سراسر کشور است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به اهداف برگزاري اين مجمع عنوان کرد: اين مجمع فرصتي فراهم مي کند تا مديران عامل سازمان هاي تاکسيراني سراسر کشور ضمن بيان فعاليت هايي که در سازمان هاي تحت نظارت خود انجام داده اند، مشکلات و راهکارهاي موجود را نيز طرح کنند.

زندپور تصريح کرد: راهکارها وپيشنهادات ارائه شده براي رفع مشکلات در اين مجمع مطرح شده و براي اجرا در سازمان هاي تاکسيراني سطح کشور به تصويب مي رسد.

وي گفت: در انتخاباتي که در اين مجمع برگزار شد، مديرعامل سازمان تاکسيراني قائم شهر به عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل سازمان تاکسيراني مرند نيز به عنوان بازرس هيئت مديره انتخاب شدند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآو شد: مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نيز در اين مجمع فعاليت‌هاي سازمان و پيشنهاداتش درخصوص ارتقاء سطح خدمات ارائه شده به شهروندان را مطرح کرد.

تصاویر مرتبط