دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد

پنجمين کارگاه آموزشي تاکسيرانان برگزار شد

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: پنجمين کارگاه آموزشي تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بامحوريت آموزش صحيح رانندگي به تاکسيرانان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: برگزاري کارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي يکي از برنامه‌هاي اولويت‌دار سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين است.

وي اضافه کرد: در اين کارگاه‌هاي آموزشي مسائل مختلفي که موردنياز تاکسيرانان است توسط کارشناسان خبره و مجرب داخل سازمان و يا سازمان‌هاي مرتط ديگر به تاکسيرانان آموزش داده مي‌شود.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: در هريک از اين دوره‌ وکارگاه‌هاي آموزشي يکي از مباحث محوريت قرار گرفته و آموزش‌هاي لازم در آن خصوص به تاکسيرانان داده مي‌شود.

زندپور با اشاره به عناوين آموزشي کارگاه‌هاي مذکور عنوان کرد: مواردي از قبيل بهداشت فردي و رواني، مقررات راهنمايي و رانندگي، مباحث مربوط به محيط‌زيست و آلودگي هوا، کمک‌هاي اوليه، آشنايي با سطح شهر و بناهاي تاريخي در اين کارگاه‌ها براي تاکسيرانان آموزش داده مي‌شود.

وي تصريح کرد: حدود اختيارات تاکسيرانان، شرح وظايف آنان، قوانين و ضوابط سرويس هاي مدارس، مسائل ايمني راه‌ها، نحوه رانندگي در شرايط مختلف آب و هوايي از ديگر موارد آموزشي کارگاه‌هاي سازمان تاکسيراني به شمار مي‌رود.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در هر زمينه‌اي که احساس شود رانندگان نياز به دريافت آموزش در خصوص آن موضوع داشته و ارائه آموزش موجب افزايش کيفيت خدمات ارائه شده توسط آنان مي‌شود، از کارشناسان متخصص امر براي آموش رانندگان استفاده مي‌کنيم.

زندپور خاطرنشان کرد: در اين راستا کارشناساني از سازمان‌هاي تاکسيراني، دانشگاه علوم پزشکي، کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، راهنمايي و رانندگي، نيروي انتظامي، ميراث فرهنگي و گردشگري، محيط زيست براي ارائه آموزش به رانندگان در اين کارگاه‌ها حضور پيدا مي‌کنند.

وي يادآور شد: برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي ويژه رانندگان تاکسي يکي از برنامه هاي اولويت‌دار سازمان است که به دليل استقبال بسيار خوب رانندگان از برگزاري اين دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي در طول سال به صورت مستمر برگزار مي‌شود.

 

تصاویر مرتبط