پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

معرفي تاکسيرانان نمونه قزويني به اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور

تاکسيرانان نمونه قزويني به صورت هفتگي به اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور معرفي مي شوند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيرانان نمونه قزويني به صورت هفتگي به اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور معرفي مي شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: معرفي تاکسيرانان نمونه قزوين به صورت هفتگي به اتحاديه براساس دستورالعمل که از سوي اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور که به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ابلاغ شده است، صورت مي گيرد.

وي افزود: اين اتحاديه برخي از معيارها و شاخص ها را براي معرفي تاکسيرانان نمونه از سراسر کشور در نظر گرفته که هريک از رانندگان که اين معيارها را مدنظر قرار دهند، توسط سازمان تاکسيراني به اتحاديه معرفي مي شوند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اضافه کرد: تاکسيرانان منتخب از نظر حسن شهرت و تاثيرگذاري به اطرافيان به ويژه ساير تاکسيرانان و شهروندان به عنوان يک الگو مورد تأييد باشند.

زندپور عنوان کرد: تاکسيرانان نمونه در شوراي اداري سازمان تاکسيراني، شوراي اسلامي شهر، نمازجمعه و ساير مقامات شهري مورد تقدير قرار مي گيرند.

وي تصريح کرد: همچنين تاکسيرانان نمونه در نشريات محلي استان معرفي مي شوند تا الگويي براي ديگر تاکسيرانان فعال در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين به شمار روند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مي توانند سوالات خود در اين زمينه را از روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين پيگيري کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط