سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

زندپور، کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

برگزاري چهارمين دوره آموزشي ويژه رانندگان قزوين در دوم مرداد 93

چهارمين دوره آموزشي ويژه رانندگان تاکسي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در دوم مردادماه سال جاري با حضور بيش از 150 نفر از رانندگان برگزار مي شود.

زندپور، کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت:چهارمين دوره آموزشي ويژه رانندگان تاکسي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در دوم مردادماه سال جاري با حضور بيش از 150 نفر از رانندگان برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: يکي از برنامه‌هاي اولويت دار سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت منظم و مستمر براي رانندگان تاکسي تحت نظارت اين سازمان است.

وي اضافه کرد: با توجه به تاثير فراواني که برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي با موضوعات متنوع براي رانندگان تاکسي دارد، در هر دوره يکي از موضوعات حائز اهميت به عنوان محور اصلي دوره آموزشي موردتوجه بيشتر قرار مي گيرد.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: در چهارمين دوره آموزشي نيز بحث سرويس مدارس مورد توجه ويژه قرار گرفته و اين دوره آموزشي با محوريت سرويس مدارس در دانشگاه علمي کاربردي شهرداري قزوين برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: با توجه به اهميت موضوع سرويس مدارس و اينكه والدين محترم نيز دغدغه ايي در خصوص نحوه سرويس دهي به فرزندانشان را نداشته باشند ، از معاونت محترم اجرايي سازمان درخواست نموديم كه در اين دوره آموزشي حضور يابد تا در خصوص سياستها و نحوه ارائه خدمات سازمان توضيحاتي را ارائه نمايند.

زندپور عنوان کرد: قوانين سرويس مدارس در اين دوره آموزشي بيشتر براي رانندگان تاکسي ويژه سرويس مدارس تشريح مي شود تا اين رانندگان با آگاهي کامل از قوانين و مقررات نسبت به ارائه خدمات به دانش آموزان اقدام کنند.

وي با اشاره به عناوين آموزشي کارگاه هاي مذکور تصريح کرد: مواردي از قبيل بهداشت فردي و رواني، مقررات راهنمايي و رانندگي، مباحث مربوط به محيط زيست و آلودگي هوا، کمک هاي اوليه، آشنايي با سطح شهر و بناهاي تاريخي در اين کارگاه ها براي تاکسيرانان آموزش داده مي شود.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: حدود اختيارات تاکسيرانان، شرح وظايف آنان، قوانين و ضوابط سرويس هاي مدارس، مسائل ايمني راهها، نحوه رانندگي در شرايط مختلف آب و هوايي از ديگر موارد آموزشي کارگاه هاي سازمان تاکسيراني به شمار مي رود.

زندپور خاطرنشان کرد: در هر زمينه‌اي که احساس شود رانندگان نياز به دريافت آموزش در خصوص آن موضوع داشته و ارائه آموزش موجب افزايش کيفيت خدمات ارائه شده توسط آنان مي‌شود، از کارشناسان متخصص امر براي آموش رانندگان استفاده مي‌کنيم.

وي ابراز کرد: در اين راستا کارشناساني از سازمان‌هاي تاکسيراني، دانشگاه علوم پزشکي، کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، راهنمايي و رانندگي، نيروي انتظامي، ميراث فرهنگي و گردشگري، محيط زيست براي ارائه آموزش به رانندگان در اين کارگاه‌ها حضور پيدا مي‌کنند.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي ويژه رانندگان تاکسي يکي از برنامه هاي اولويت دار سازمان است که به دليل استقبال بسيار خوب رانندگان از برگزاري اين دوره ها و کارگاه هاي آموزشي در طول سال به صورت مستمر برگزار مي شود. 

تصاویر مرتبط