شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد:

خدمت‌رساني بيش از 1000 تاکسي خطي به شهروندان قزويني

سازمان تاکسيراني قزوين با بيش از يک هزار و 450 خودرو در قالب خطوط تاکسيراني به شهروندان قزويني سرويس‌دهي مي‌کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين، مصطفي کاشي‌پزها اظهار کرد:با اشاره به تعداد تاکسي‌هاي درون شهري فعال در سطح شهر قزوين در حال حاضر 695 دستگاه خودرو در قالب  16 خط تاکسيراني هر روزه آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

وي افزود: تاکسي‌هاي زرد رنگ فعال در سطح شهر به دو دسته تقسيم مي‌شوند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين عنوان کرد: يک دسته تاکسي‌هاي زرد گردشي هستند که بر اساس مسافتي که طي مي‌کنند، کرايه دريافت مي‌کنند.

کاشي‌پزها تصريح کرد: دسته دوم تاکسي‌هاي زردي هستند که با يک خط رنگي روي کاپوت خودرو از ديگر تاکسي‌هاي سطح شهر مجزا شده‌اند و در خطوط مشخص شده توسط سازمان تاکسيراني قزوين فعاليت مي‌کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين گفت: اين دسته از تاکسي‌ها موظف به دريافت کرايه تعيين شده براي مسير مبدأ تا مقصد خط مشخص شده بوده و ميزان کرايه دريافتي توسط آنان در هر يک از خطوط معادل کرايه ابتدا تا انتهاي خط مشخص شده است.

 

کاشي‌پزها با بيان اينکه خودروهاي شرکتي تحت نظارت سازمان تاکسيراني نيز به چند گروه تقسيم مي‌شوند، تصريح کرد: خودروهاي شرکتي که به صورت کامل به رنگ نارنجي هستند در شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري (تاکسي تلفني‌ها) فعاليت مي‌کنند و شهروندان براي دريافت خدمات قابل ارائه توسط اين دسته از تاکسي‌ها بايد با آژانس مورد نظر تماس تلفني داشته و درخواست دريافت خدمات کنند.

وي بيان کرد: نرخ کرايه دريافتي توسط اين خودروها نيز توسط سازمان تاکسيراني قزوين به آنان ابلاغ شده است که موظف به دريافت کرايه بر اساس نرخ اعلام شده هستند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين ابراز کرد: دسته‌اي از خودروهاي تاکسي آژانسي که با يک خط رنگي روي کاپوت خودرو از ديگر تاکسي‌هاي نارنجي‌ رنگ مجزا شده‌اند، در خطوط مشخص شده در سطح شهر فعاليت کرده و به شهروندان سرويس‌دهي مي‌کنند.

 کاشي‌پزها با اشاره به فعاليت خودروهاي آژانسي برون‌شهري تحت نظارت سازمان تاکسيراني قزوين اضافه کرد: خودروهاي آژانسي برون‌شهري تحت نظارت سازمان در خطوط برون شهري مشخص شده توسط سازمان اقدام به جابجايي مسافر از قزوين به تمام شهرک‌ها و ناحيه‌هاي اطراف شهر قزوين مي‌کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين خاطرنشان کرد: از جمله اين خطوط برون‌شهري مي‌توان به خط تاکسيراني برون‌شهري قزوين به کورانه، شينقر، رشتقون، رزجرد و خط برون شهري قزوين به الولک و اسماعيل‌آباد اشاره کرد.

وي اضافه کرد: در حال حاضر 763 خودرو در قالب 22 خط تاکسيراني برون‌شهري تحت نظارت سازمان تاکسيراني قزوين به شهروندان خدمات ارائه مي‌کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين با اشاره به فعاليت سه خط تاکسيراني ون در سطح شهر قزوين ابراز کرد: 23 دستگاه اين خودروها به صورت گردش و 28 دستگاه نيز در قالب خطوط تاکسيراني سطح شهر قزوين به مردم سرويس‌دهي مي‌کنند.

کاشي‌پزها با بيان‌ اينکه خودروهاي شخصي ساماندهي شده در شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري ساماندهي شده‌اند، يادآور شد: خودروهاي شخصي فعال در شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري با نصب آرم، علائم و تابلو مشخص شده‌اند تا شهروندان در هنگام استفاده از خدمات آن‌ها اطمينان‌ خاطر داشته باشند. 


تصاویر مرتبط