دوشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

دربندي زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

رانندگان سرويس مدارس قزوين براي دريافت مجوز اقدام کنند

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور ساماندهي به وضعيت صدور مجوز سرويس مدارس و جلوگيري از اتلاف زمان، رانندگان سرويس مدارس در روزهاي تعيين شده براي دريافت مجوز مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعي دربندي زاده افزود: به منظور حل مشکل ازدحام و ساماندهي به وضعيت صدور مجوز سرويس مدارس ترتيبي اتخاذ شده تا تاکسيرانان در زمان هاي مشخصي که توسط سازمان اعلام شده است، حضور پيدا کنند.

وي عنوان کرد: در اين راستا براي هر يک از پيمانکاران روز مشخصي تعيين شده تا تاکسيراناني که با آن پيمانکار کار مي کنند، در آن روز تعيين شده براي دريافت مجوز سروس مدارس در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين حضور پيدا کنند.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: در حال حاضر 23پيمانکار سرويس مدارس تحت نظارت سازمان فعال بوده و در راستاي ارائه خدمات به دانش آموزان فعاليت مي کنند.

دربندي زاده خاطرنشان کرد: اميدواريم با برنامه ريزي دقيق خدمات مطلوبي به دانش آموزان ارائه داده و بتوانيم رضايت دانش آموزان و والدينشان را جلب کنيم.

 

تصاویر مرتبط