پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۷

همداني، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري خبرداد:

ساعات 17 تا 18؛ زمان بي نظمي سفرهاي شهري قزوين

بيشترين ايجاد سفر در شهر قزوين از مبدأ مينودر و بيشترين جذب سفر در خيابانهاي امام و بازار و ميدان آزادي است.

 

سيد مهدي يدي همداني، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري با بيان اينكه بيشترين ايجاد سفر در شهر قزوين از مبدأ مينودر و بيشترين جذب سفر در خيابانهاي امام و بازار و ميدان آزادي است، گفت:ساعت اوج سفر نيز در ساعات 7 تا 8 صبح و 12 تا 15 ظهر و بينظمترين اوج سفر نيز در ساعت 17 تا 18 غروب بوده است.
همداني بيشترين ميزان تبادل سفر قزوين را به ترتيب مربوط به شهرهاي اقباليه، محمديه، البرز و محمودآباد دانست و بيشترين ميزان سفر برون شهري را ميان قزوين – تهران،تاكستان و بوئين زهرا با نرخ سفر هر شهروند قزويني معادل 8/1 و نرخ سفر هر نفر در مجموعه شهري را 4/1 برآورد كرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط