پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۹

نمايشگاه هيجدهم بازديدشد

جمعي ازمديران وکارکنان سازمان تاکسيراني قزوين ازهجدهمين نمايشگاه مطبوعات وخبرگزاري هاي کشورکه درمحل مصلي تهران،برپاشده بود،بازديدکردند.

آرش شايسته نيا،مديرروابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين بابيان خبرفوق افزود:آشنايي بارسانه ها وخبرگزاري هاي کشور وکارکردآنان درحوزه خدمات شهري وحمل ونقل درون شهري عمده ترين هدف دربازديد ازاين نمايشگاه بوده است .

خاطرنشان مي سازد که پيش ازاين نيزمديران وکارکنان تاکسيراني قزوين ازنمايشگاههاي قرآن درمحل مصلي وگل وگياه دربوستان گفت وگو بازديد داشته اند .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط