پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۹

کارگاه مديران شرکتهاي حمل ونقل درون شهري

به منظور تبادل تجارب مديران شرکت هاي حمل ونقل درون شهري درعرصه خدمت رساني به مشتريان خود،کارگاه مديران شرکت هاي فوق برگزارشددراين کارگاه جوادصباغان، مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين بااشاره به جايگاه ممتازتاکسيراني قزوين درکشورافزود:تبديل آژانس هاي تاکسي تلفني به شرکتهاي حمل ونقل درون شهري ،برگزاري انتخابات هيات انظباطي ،برپايي جلسات هيات انظباطي به منظور تشويق ويا برخورد تخلفات مديران ويا رانندگان شرکتها، اجراي موفق طرح تبديل خودروهاي مستهلک ونوسازي ناوگان ،واگذاري خودروبه شرکتهاي حمل ونقل درون شهري بااستفاده ازتسهيلات بانکي بانرخ بهره پايين ،راه اندازي وتوسعه جايگاههاي سوخت گازطبيعي ،احداث ايستگاه سايبان هاي تاکسي درتقاطع ها وميدان هاي مرکزي شهر، نصب دستگاه GPS برروي تاکسي هاي تحت پوشش ازجمله محورهاي برتري سازمان تاکسيراني قزوين درکشور بوده است .

وي ضمن تاکيدبررعايت نرخ هاي جديد ازسوي تمامي رانندگان شرکتهاي حمل ونقل درون شهري وتاکسيرانان تصريح کرد:نرخ جديد ازطريق تمامي رسانه هاي استان اطلاع رساني شده است وکارنصب برچسب برروي خودروها تاپايان آبان ماه انجام خواهدشد .
صباغان سپس به نصب دستگاههاي کارت خوان برروي خودروهاي تحت پوشش سازمان اشاره کردوافزود: طرح مطالعاتي نصب دستگاههاي کارت خوان برروي تاکسي هابه انجام رسيده است وسازمان باشرکت مجري قراردادهاي مرتبط رابه امضارسانده وکارنصب سيستم ازابتداي آذرماه آغازخواهدشد.
مديرعامل تاکسيراني قزوين تاکيد کرد:بانصب اين کارت خوان برروي تاکسي عملا"تبادل پول بين راننده ومشتري ازچرخه کاري حذف ومسافرين کرايه خودرا ازطريق کارت هاي اعتباري پرداخت خواهندنمود.
باقررهنما،نماينده مديران شرکتهاي حمل ونقل درون شهري درهيات انظباطي نيز باتقديرازححيش ازآنان خواست تادرجلسات وکارگاههاي آموزشي سازمان حضورفعال وجدي تري داشته تاباتبادل اطلاعات وتعامل بيشتر خدمات بهتروآسان تري به مسافرين درون شهري ارائه گردد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط