یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسي هاي فاقد مجوز سرويس مدارس به کميته انضباطي معرفي مي شوند

تاکسيراناني که به صورت غيرمجاز اقدام به جابجايي دانش آموزان مي کنند به کميته انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين معرفي مي شوند.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيراناني که به صورت غيرمجاز اقدام به جابجايي دانش آموزان مي کنند به کميته انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين معرفي مي شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، محمد پويا افزود:  باتوجه به اينکه يکي از مأموريت هاي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارائه خدمات مطلوب به مد ارس و دانش آموزان است، بازرسان اين سازمان  نظارت دقيقي روي خودروهاي سرويس مدارس دارند.

وي عنوان کرد: براين اساس خودوهاي تاکسي فعال در طرح سرويس مدارس که به برچسب سرويس مدارس و مجوز براي جابجايي دانش آموزان مجهز نباشند توسط بازرسان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين شناسايي شده و به کميته انضباطي سازمان ارجاع داده مي شوند.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو گشت بازرسي سرويس مدارس بر نحوه عملکرد سرويس مدارس سطح شهر قزوين نظارت دارند تا در صورت بروز تخلف از سوي رانندگان خودروهاي سرويس مدارس نسبت به پيگيري آن اقدام کنند.

پويا يادآور شد: از والدين دانش آموزان و مديران مدارس نيز تقاضا مي شود در صورت مشاهده تخلف رانندگان سرويس مدارس مراتب را به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اطلاع دهند تا ضمن بررسي تخلف آنان در هيئت انضباطي سازمان برخورد لازم با آنان صورت گيرد.

 

تصاویر مرتبط