سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

اسلامي، مدير شبکه تاکسي بي‌سيم سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد؛

انتخاب راننده نمونه تاکسي بي‌سيم بر اساس تعداد سرويس‌دهي

ميزان ارائه سرويس از سوي تاکسيرانان شبکه تاکسي بي سيم در انتخاب آن ها به عنوان تاکسيران نمونه موثر است.

مجيد اسلامي، مدير شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: ميزان ارائه سرويس توسط تاکسيرانان شبکه تاکسي بي سيم در انتخاب آن‌ها به عنوان تاکسيران نمونه موثر است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ اسلامي افزود: يکي از مواردي که در انتخاب رانندگان تاکسي بي سيم به عنوان راننده نمونه مدنظر قرار مي گيرد، تعداد سرويس دهي آنان در بازه زماني يک ماه است.

وي اضافه کرد: با توجه به اينکه تعداد سرويس دهي راننده تاکسي بي سيم در انتخابش به عنوان راننده نمونه موثر است، رانندگان تاکسي بي سيم بايد تلاش کنند سرويس دهي بيشتري در بازه زماني يک ماه داشتهب اشند.

مدير شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: بر اساس ضوابط يک راننده تاکسي بي سيم بايد در طول يک ماه حداقل 300 مورد سرويس دهي به شهروندان داشته باشد.

اسلامي يادآور شد: علاوه بر تعداد سرويس دهي به شهروندان تمام ملاک ها و معيارها از قبيل حسن خلق که در انتخاب تاکسيران نمونه مدنظر قرار مي گيرد، در اين مورد نيز لحاظ مي شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط