دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

اسلامي، دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

رسيدگي به تخلف تاکسيرانان قزوين از طريق دوربين‌هاي مرکز کنترل ترافيک

به منظور رسيدگي به تخلفات تاکسيرانان از تصاويري که توسط دوربين هاي ثبت تخلف مرکز کنترل ترافيک تهيه شده، استفاده مي شود.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور رسيدگي به تخلفات تاکسيرانان از تصاويري که توسط دوربين هاي ثبت تخلف مرکز کنترل ترافيک تهيه شده، استفاده مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مجيد اسلامي افزود: يکي از مستنداتي که براي بررسي نوع تخلف تاکسيرانان در هيئت انضباطي مورد بررسي قرار مي گيرد و تصاوير تهيه شده از طريق دوربين هاي ثبت تخلف مرکز کنترل ترافيک است که در نقاط مختلف سطح شهر قزوين نصب شده است.

وي عنوان کرد: در يک ماه گذشته در بررسي 5مورد از تخلفات برخي از تاکسيرانان از تصاويري که توسط دوربين هاي ثبت تخلف مرکز کنترل ترافيک تهيه شده بود، استفاده  شد.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: در 5موردي که طي يک ماه گذشته بررسي شد هر کدام از خودروهاي متخلف 48ساعت متوقف شده و جريمه نقدي به مبلغ 10هزار تومان بابت خسارت ناشي از تخلف پرداخت کردند.

اسلامي يادآور شد: باتوجه به اينکه تصاوير تهيه شده از طريق دوربين ثبت تخلفات مستند است، در بررسي تخلفات تاکسيرانان موثر است.

 

تصاویر مرتبط