چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد؛

تاکسي ايمن ترين وسيله براي تردد شهروندان

باتوجه به افزايش تقاضاي سفر در روزهاي پاياني سال تاکسي ايمن ترين، تاکسيران امين ترين و تاکسيراني مطمئن ترين نهاد براي ترددهاي شهروندان است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: باتوجه به افزايش تقاضاي سفر در روزهاي پاياني سال تاکسي ايمن ترين، تاکسيران امين ترين و تاکسيراني مطمئن ترين نهاد براي ترددهاي شهروندان است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود:  در روزهاي پاياني سال تقاضاي سفر شهروندان افزايش مي يابد و ارائه خدمات به شهروندان در اين شرايط بسيار حائزاهميت است.

وي اضافه کرد: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تمام تلاش خود را براي ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان در طول سال به ويژه در ايام پاياني سال که تقاضاي سفر از سوي شهروندان افزايش مي بايد، به کار مي گيرد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: از شهرودان تقاضا مي شود دراين ايام به منظور ترددهاي درون شهري و برون شهري خود از تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين استفاده کنند.

کاشي پزها تصريح کرد: استفاده از خودروهاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به دليل نظارتي که روي عملکرد آنان مي شود، بسيار مطمئن تر از مسافربرهاي شخصي هستند.

وي خاطرنشان کرد: باتوجه به اينکه تاکسيرانان  نيز از بين امين ترين افراد جامعه انتخاب مي شوند، اگر شهروندان وسيله اي در خودرو جا بگذارند توسط تاکسيرانان امين به واحد اشياي گمشده سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تحويل داده مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: در صورتي که شهروندان وسيله اي را در تاکسي جا بگذارند مي توانند با مراجعه به واحد اشياي گمشده سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين و دادن نشاني وسيله خود را دريافت کنند.

 

تصاویر مرتبط