چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

بودجه سال 94سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مصوب شد

بودجه سال 94سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از محل درآمدهاي عمومي 300ميليارد ريال است که در دو بخش عمراني و جاري هزينه مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: بودجه سال 94سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مصوب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: بودجه سال 94سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در جلسه شوراي سازمان که باحضور تمام اعضاي آن در محل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار شد، به تصويب رسيد.

وي عنوان کرد: بودجه سال 94سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از محل درآمدهاي عمومي 300ميليارد ريال است که در دو بخش عمراني و جاري هزينه مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: از مجموع بودجه سال آينده اين سازمان مبلغ 268 ميليارد و 700ميليون ريال بودجه عمراني و 31ميليارد و 300ميليون ريال بودجه جاري سازمان است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط