سه‌شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

اسلامي، دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

برخورد جدي با تاکسيراناني که سهميه بنزين خود را بفروشند

تاکسيراناني که سهميه بنزين خودروي خود را بفروشند متخلف بوده و با آنان برخورد جدي مي شود.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيراناني که سهميه بنزين خودروي خود را بفروشند متخلف بوده و با آنان برخورد جدي مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين، مجيد اسلامي افزود: در برخي از موارد مشاهده مي شود که برخي از تاکسيرانان نسبت به فروش سهميه بنزين خود اقدام مي کنند.

وي اضافه کرد: براساس مقررات و ضوابط تاکسيراناني که نسبت به فروش سهميه بنزين خود اقدام کنند، متخلف بوده و با آنان برخورد مي شود.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: همچنين در صورت محرز شدن تخلف فروش سهميه بنزين توسط تاکسيرانان علاوه بر رسيدگي به تخلف آنان در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، سازمان تعزيرات حکومتي نيز در جريان قرار گرفته و با تاکسيرانان متخلف به شدت برخورد مي کند.

اسلامي تصريح کرد: بازرسان و مأموران نامحسوس شرکت فرآورده هاي نفتي  با بازرسي هاي دقيقي خود تلاش مي کنند تاکسيرانان متخلف که مبادرت به فروش سهميه بنزين خود مي کنند را شناسايي کنند.

وي خاطرنشان کرد: پس از شناسايي تاکسيرانان متخلف  نسبت به اخذ کارت سوخت آنان اقدام شده و در مراجع ذي ربط به تخلف آنان رسيدگي مي شود.

دبير هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين پس از بررسي پرونده تاکسيراناني که مبادرت به فروش سهميه بنزين خود کرده اند، تصميمات لازم را در مورد آن ها اتخاذ مي کنند.

 

تصاویر مرتبط