شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

وفایی راد:

بازدید ادواری از مجموعه های سازمان ساماندهی مشاغل شهری آغاز شد

محمدوفایی راد، مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت: بازدید ادواری از مجموعه های سازمان ساماندهی مشاغل شهری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی معانت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ وفایی راد گفت: این بازدید در سه بخش کیوسک های مطبوعاتی خدماتی، روز بازارها و بازار روزها انجام می شود.
مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری تصریح کرد: تمام کیوسک های موجود در سطح شهر از نظر جانمایی، وضعیت سازه ای، کابل کشی، سد معبر، دارا بودن کمک های ایمنی و کپسول آتش نشانی، اخذ مجوزات صنفی و کارت بهداشت و رعایت موضوعات بهداشت محیطی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط