شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۷

به گزارش حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛

كميته نظارت بر ايمني كارگاههاي ساختماني در قزوين تشكيل شد

كميته نظارت بر ايمني كارگاههاي ساختماني در قزوين با هدف ارتقاي ايمني در اين كارگاه ها تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت معماري وشهرسازي شهرداري قزوين ،با توجه به بند 2 قطعنامه اولين گردهمايي مسئولين دستگاههاي وظيفه مدار ودست اندركاران امور ايمني در صنعت ساختمان، كميته نظارت بر ايمني كارگاههاي ساختماني شهر قزوين متشكل از نمايندگان حوزه  معاونت شهر سازي و معماري شهردار ي قزوين ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  و سازمان كار وامور اجتماعي در محل سازمان كار وامور اجتماعي قزوين تشكيل شد.
بنابراين گزارش؛ مطابق ماده 7 آئين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني هر گاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده كنند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد، بايد فورا" مراتب را همراه با توضيحات و دستور العمل لازم به صورت كتبي به كارفرمايان مربوط اطلاع دهند و رو نوشت آن را نيز جهت اقدامات پيشگيرانه به واحد كار وامور اجتماعي و مرجع صدور پروانه تسليم نمايند وكار فرما موظف است سريعا" كار را تمام يا قسمتي از كارگاه كه اعلام خطر شده است متوقف كرده وكارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد رفع خطر بعمل آورد .
 اين گزارش حاكي است؛ ضمنا" نماينده اين كميته اعلام كرد كه از كليه مهندسين ناظر و مجري ساختماني جهت همكاري ومشاركت بيشتر در اجراي كامل واطلاع رساني مقررات حفاظت در حوزه كار خود دعوت به عمل مي آيد .
براساس اين گزارش؛ نماينده كميته نظارت بر ايمني كارگاههاي ساختماني شهر قزوين در اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر حوزه مديريت هماهنگي ونظارت بر ساخت وسازها آمادگي خود را جهت ارائه مشاوره در نحوه ي اجراي مقررات مذكور اعلام مي دارد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط