خانه بهروزي ازجمله بناهاي شيوه معماري خانه سازي قزوين است که ،با حياط مرکزي اصلي و حياط هاي جانبي شکل گرفته و حياط اندروني با تناسبات نيم کشکولي ،دردو جبهه داراي شاه نشين هاي تابستاني و زمستاني ودر دو جبهه ديگر داراي ايوان هاي طاق نمايي است.شاه نشين اصلي خانه از طريق ايواني ستون دار با حياط بيروني نيز ارتباط دارد. خانه در دو طبقه زير زمين وهمکف شکل گرفته و تزيينات آجري لبه بازشوها و ارسي هاي آن ، از جمله تزيينات قابل توجه اين بنا است.