یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۸

عظيمي، معاون اجرايي سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين:

12 خط تاکسيراني جديد در قزوين راه‌اندازي مي‌شود

دوازده خط تاکسيراني جديد در سطح شهر قزوين شناسايي شده است که پس از انجام مطالعات اوليه، نسبت به ايجاد اين خطوط جديد تاکسيراني اقدام مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين، عظيمي افزود: در صورت تأمين اعتبار اجراي اين پروژه در سال جاري، ايستگاه‌هاي تاکسي اين خطوط طراحي، جانمايي و احداث مي‌شود.

داود عظيمي با اشاره به معيارهايي که براي ايجاد خطوط جديد تاکسيراني در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: يکي از مهم‌ترين معيارهاي در نظر گرفته شده براي احداث خطوط جديد تاکسيراني، توسعه شهري است.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني قزوين ادامه داد: وقتي ناحيه شهري يا شهرک جديد احداث شده و به مجموعه شهر اضافه مي‌شود براي افزايش ارائه خدمات به ساکنان آن ناحيه شهري يا شهرک بايد خطوط تاکسيراني جديد طراحي و اجرا شود.

عظيمي عنوان کرد: مطالعات اين بخش شامل بررسي تعداد خطوط موردنياز، مبدأ و مقصد خطوط است که بايد به خوبي در مطالعات اوليه مدنظر قرار گيرد تا در آينده با مشکل روبه‌رو نشويم.

وي تصريح کرد: همچنين اينکه مبدأ و مقصد خط تاکسيراني طراحي شده به ورودي و خروجي شهر باشد يا هسته مرکزي شهر بايد با دقت در مطالعات اوليه ايجاد خطوط تاکسيراني جديد لحاظ شود.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني قزوين با اشاره به نقش تغيير و تحولاتي که در توسعه شهري ايجاد مي‌شود در افزايش خطوط تاکسيراني گفت: تغيير مسير خيابانها و تغيير ورودي و خروجي‌هاي خيابان‌ها تأثير زيادي در تصميم‌گيري براي ايجاد خطوط تاکسيراني جديد دارد.

عظيمي ابراز کرد: به عنوان نمونه تغيير مسيري که در نتيجه احداث پل شهيد رجايي به وجد آمده است، مي‌طلبد براي جابه‌جايي مسافر در اين محدوده از شهر قزوين خط تاکسيراني جديدي طراحي و اجرا شود.

وي خاطرنشان کرد: بيش از يک‌هزار و 450 دستگاه خودرو در حال حاضر در سطح شهر قزوين فعال است که با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تاکسي‌هاي گردشي نيز به تاکسي خطي تبديل شده و به اين ترتيب تمام تاکسي‌هاي سطح شهر قزوين در خطوط فعاليت مي‌کنند.

معاون اجرايي سازمان تاکسيراني قزوين يادآور شد: در ناوگان تاکسيراني قزوين اين ظرفيت وجود دارد که از تاکسي‌هاي گردشي موجود در خطوط استفاده شود و براي افزايش خطوط تاکسيراني نياز به افزايش تعداد تاکسي نيست.

پايان پيام

تصاویر مرتبط