دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۶

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

انتخابات هيات انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار مي‌شود

نماينده تاکسيرانان و شرکت هاي حمل و نقل درون شهري در هيات انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از دو عضو اصلي و دو عضو علي البدل تشکيل مي‌شود.

اسماعيل زندپور سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: اعضاي هيات انضباطي پس از کسب اکثريت آراء در انتخابات به مدت دو سال در اين سمت فعاليت مي کنند.

وي افزود: اين انتخابات به استناد ماده 15 فصل سوم آئين نامه اجرايي قانون الحاق 2تبصره به ماده واحده قانون در خصوص تمرکز امور تاکسيراني هاي کشور برگزار مي شود.

زندپور با اشاره به شرايط کانديداتوري انتخابات هيات انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: کانديداهاي انتخابات هيات انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بايد راننده تاکسي فعال و مالک خودرو و متاهل باشد.

وي تصريح کرد: حداقل سن28سال و حداکثر سن55سال، مدرک تحصيلي حداقل ديپلم، عدم سوء پيشينه کيفري، تأييديه حراست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، ساکن شهر قزوين، برخورداري از حداقل 5سال سابقه کار از ديگر شرايط اختصاصي براي افراد متقاضي کانديداتوري در اين انتخابات است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: يکي ديگر از شرايط اختصاصي افراد متقاضي کانديداتوري اين انتخابات اين است که فرد متقاضي نبايد تاکنون تخلفي مرتکب شده باشد که براي آن رأي هيات انضباطي صادر شده باشد.

زندپور يادآور شد: تفاوت اساسي اين دوره از انتخابات هيات انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزين اين است که افراد منتخب در اين دوره، نمي توانند در دوره هاي بعدي انتخابات به عنوان کانديد ثبت نام کنند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط