دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

صادقي، مسئول رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد؛

رسيدگي به 49 شکايات رسيده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

محمد صادقي، مسئول رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در آذر ماه سال جاري 49 مورد شکايت از سوي شهروندان به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رسيده بود که مورد رسيدگي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، محمد صادقي افزود: رسيدگي به تخلفات تاکسيرانان در اسرع وقت يکي از وظايف مهم سازمان به شمار مي رود و به منظور افزايش سرعت رسيدگي به اين امر از توانمندترين نيروهاي سازمان در واحد رسيدگي به شکايات استفاده کرده ايم.

وي عنوان کرد: رسيدگي به شکايات رسيده به سازمان به صورت روزانه انجام مي شود و هدف از اين اقدام ارائه بهترين و مطلوب ترين خدمات به شهروندان است.

مسئول رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: از مجموع شکايات رسيده به سازمان در آذرماه سال جاري 40 مورد حضوري و 9 مورد تلفني بود.

صادقي خاطرنشان کرد: از مجموع شکايات رسيده به سازمان پس از بررسي 10 مورد به کميته انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارجاع داده شد.

وي يادآور شد: از شهروندان تقاضا مي شود شکايات خود را از طريق شماره تلفن 33848 داخلي 110 و يا شماره پيام كوتاه 30007133 و همچنين پيشنهادات و انتقادات خود در خصوص نحوه خدمات دهي سازمان تاکسيراني را از طريق شماره تلفن33848 داخلي 119 و120 و يا شماره پيام كوتاه 30008464 به روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارائه دهند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط