پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

خالقي، مسئول شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني قزوين

انتخابات هيئت انضباطي شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري قزوين برگزار شد

جواد خالقي، مسئول امور شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: انتخابات هيئت انضباطي شرکت هاي حمل و نقل درون شهري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ جواد خالقي افزود: طبق ماده 15 آئين نامه اجرايي سازمان هر دو سال يک بار انتخابات مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) برگزار مي شود.

وي اضافه کرد: اين انتخابات با شرکت سه کانديدا برگزار شد و آقاي ابراهيم بخشي ها به عنوان نماينده مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) انتخاب شد.

مسئول امور شرکت ها حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: وي از اين پس به عنوان نماينده مديران آژانس ها در جلسات هيئت انضباطي سازمان حضور پيدا مي کند.

خالقي خاطرنشان کرد: در حال حاضر بيش از 100 شرکت حمل و نقل درون شهري(آژانس) تحت نظارت اين سازمان فعاليت مي کند.

وي با اشاره به وظايف هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: هيئت انضباطي اين سازمان در راستاي رسيدگي به تخلفات و تشويقات تاکسيرانان تشکيل شده و با برگزاري جلسات متنوع به موارد فوق رسيدگي مي کند.

 

تصاویر مرتبط