یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

خط ميدان آزادي-بلوار آيت‌الله حکيم به مجتمع ادارات .......نيز خدمات ارائه مي دهد

خط ميدان آزادي-بلوار آيت‌الله حکيم به مجتمع ادارات .......نيز خدمات ارائه مي دهد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: خط ميدان آزادي-بلوار آيت‌الله حکيم به مجتمع ادارات .......نيز خدمات ارائه مي دهد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهردراي قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: شعبه دوم مجتمع ادارات قزوين در انتهاي بلوار آيت الله حکيم واقع شده است که اين امر زموجب شه شهروندان براي انجام امور اداري خود نيازمند استفاده از خدمات تاکسيراني باشند.

وي عنوان کرد: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور ارائه خدمات به شهرونداني که براي انجام امور اداري نيازمند تردد به اين محدوده از شهر قزوين بودند، اقئدام به راه اندازي خط تاکسيراني ميدان آزادي-بلوار آيت الله حکيم کرده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: مسير تردد خودروهاي فعال در اين خط تاکسيراني دروازه درب کوشک، ميدان عدل، چهارراه فلسطين، خيابان شهيدبابايي، جانبازان و شهرک مهديه است که در اين مسير بلوار آيت الله حکيم را نيز پوشش مي دهند.

کاشي پزها يادآور شد: اميدواريم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بتواند با ارائه خدمات مطلوب و موردنياز شهروندان ضمن تسهيل در تردد آنان در نقاطمختلف شهرقزوين رضايت خاطر آنان را جلب کند.

تصاویر مرتبط