المان کاروان جاده ابريشم در ميدان مينودر يک اثر هنري ماندگار در قزوين است

المان کاروان جاده ابريشم در ميدان مينودر قزوين يک اثر هنري ماندگار در شهر قزوين است که توسط شهردار قزوين با دستان هنرمند محمدعلي جمالي احداث شده که احداث اين المان از آرزوهاي اين هنرمند بوده است.

۱۳۹۶/۰۲/۱۰