مديريت طرح جامع هدايت و اصلاح آب هاي سطحي شهر قزوين در دستور کار قرار گرفت

بابک محمدي، مدير هماهنگي معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: جلسه نهايي طراحي و عملياتي کردن مديريت طرح جامع هدايت و اصلاح آب هاي سطحي شهرقزوين براي پيشگيري از خسارات و مخاطرات با شناسايي محل هاي...

۱۳۹۶/۰۴/۱۷